ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     โครงการ คสปค. ร่วมกับ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคม

 การสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคม 

วันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะ เซส The Sez ถ.บางแสน สาย ๑ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ร่วมจัดโดย เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) สภาองค์การลุกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย โครงการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเพื่อการมีหลักประกันทางสังคมสำหรับคนทำงาน 
และสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

สพท. ร่วมกับคปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน ติดตามผลการปฏิรูปสิทธิการรักษาด้านทันตกรรมของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) เครือข่ายขับเคลื่อนสิทธิการรักษาด้านทันตกรรมในระบบประกันสังคม เครือข่าย ฟ.ฟันสร้างสุข และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการปฏิรูปสิทธิการรักษาด้านทันตกรรมของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ณ กระทรวงแรงงาน..โครงการสัมมนาไตรภาคีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการสัมมนาไตรภาคีเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 อาคารโรงแรม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ .. โดยเชิญ นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร อภิปราย เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ในเวลา 13.00 - 16.00 น. 

เรื่องติดตาม

 ข้อมูลแจ้งความคืบหน้าในการยื่นหนังสือ ที่คปค พิเศษ/2559 ลงวันที่ 26ธันวาคม 2559 ถึงเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายสุรเดช วลีอิทธิกุล

มติ ครม.

 มติครม. 10 มกราคม 2560

1. เรื่อง กฎหมายสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่   (ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ​​คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ ดังนี้

​​2. เห็นชอบในหลักการให้มีระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) โดยใช้แนวทางในการออกระเบียบ และมอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับ   ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย พ.ศ. .... ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

​​3. เห็นชอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ รวมทั้งกำหนดให้การออกกฎกระทรวงเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ตรวจพิจารณาแล้ว

​​4. มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรับไปพิจารณาความจำเป็นในการจัดตั้ง  “กรมกิจการคนเข้าเมือง” ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

​​สาระสำคัญของร่างระเบียบ

​​1. กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงแรงงาน อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการ และผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ

​​2. กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย และผู้ลี้ภัย เช่น พิจารณากำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย พิจารณาคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัยกลุ่มต่าง ๆ ประสานงานและร่วมมือกับรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

​​3. กำหนดให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ใน ตช. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

​​4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย

หน้า 3/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ค้นหา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th