ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     ผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 24

18/05/54

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างซื่งได้รับเลือกตั้งจากสมาคมนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสหภาพแรงงาน เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างสหภาพแรงงานสังกัดสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย มีรายชื่อดังนี้ 1. นายภาคภูมิ สุกใส สหภาพแรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์  2.นายอุดร  ภู่สิงห์  สหภาพแรงงานเคซีอี 3. นายประทีป  โมวพรหมมานุช สหภาพแรงงานสิ่งทอลัคกี้ 3  4.นายวสันต์  คุ้มสูงเนิน สหภาพแรงงานโอเชียนกลาส 5.นายประสิทธิ์  ภูมิประสาท สหภาพแรงงานอวาจิ แห่งประเทศไทย 6.นายมงคล  วรรณสุทธิ์ ที่ปรึกษาสภาฯ  7.นายเรืองชัย  พิลาไชย สหภาพแรงงานน้ำมันพืช แห่งประเทศไทย 8.นายประยูร ยะถา สหภาพแรงงานไทยนิปปอนสตีล  9.นางสุกัญญา  นิลสนธิ สหภาพแรงงานไทยแลนด์ฟิชเชอรี่ 10.นายเสถียร  วิชาผา สหภาพแรงงานเอส เอ เอส  11.นายบรรจง  บุญชื่น  สหภาพแรงงานฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ ประเทศไทย 12.นายธีรภัทร  ดวงจิตต์  สหภาพแรงงานไฟฟ้าฟิลิปส์ แห่งประเทศไทย

องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาการปรับค่าจ้างขั้นต่ำarticle

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 นายมนัส โกศล ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 7 สภาองค์การลูกจ้าง พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ เข้ายื่นหนังสือถึง ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน) ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  เนื้อหาในหนังสือกล่าวถึง ให้รัฐบาลพิจารณาการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นอีก 13% เท่ากันทั่วประเทศ  ภายในเดือนพฤษภาคม 2554 เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้ใช้แรงงานในวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 (วันแรงงานแห่งชาติ)...

เชิญประชุมผู้พิพากษาสมทบarticle

ศาลแรงงานกลางขอเชิญประชุมผู้พิพากษาสมทบทุกท่าน ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554  ณ  ศาลแรงงานกลาง  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โปรดแต่งกายสุภาพ...

งานเสวนาวิชาการ "ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ : แรงงานไทยดีจริงหรือ?article

นายมนัส  โกศล ประธานสภาฯ พร้อมกับคณะกรรมการ และสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ : แรงงานไทยดีจริงหรือ? " ครั้งที่ ๒  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554   ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) เป็นประธานเปิดงาน ....

องค์การแรงงานฯ เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงานarticle

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. นายมนัส โกศล ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย พร้อมประธานสภาลูกจ้าง 7 องค์กร และคณะกรรมการสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เข้าพบยื่นหนังสือต่อปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์)  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับประกันสังคม....

หน้า 21/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ค้นหา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th